83-400 Kościerzyna ul. A.Piechowskiego 36 +48 058 686 03 47 / 058 686 01 00

Deklaracja
dostępności

Deklaracja
dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI SERWISU INFORMACYJNEGO CENTRUM INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNEGO VOLONTARIUS

Centrum Informacyjno-Koordynacyjne VOLONTARIUS zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Informacyjno-Koordynacyjnego VOLONTARIUS https://cik-volontarius.pl


DANE TELEADRESOWE JEDNOSTKI:

Centrum Informacyjno-Koordynacyjne VOLONTARIUS
ul. A. Piechowskiego 36
83-400 Kościerzyna
Tel. 58 686 03 47
E-mail: cik@szpital-koscierzyna.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-07-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-31


STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  2. Część odnośników może nie być wyróżniona. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie.
  3. Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez jednostkę.


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Koordynator Centrum Informacyjno-Koordynacyjnego VOLONTARIUS Monika Kuchta.

Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 58 686 03 47,
e-mail: cik@szpital-koscierzyna.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Informacyjno-Koordynacyjnego VOLONTARIUS :

  1. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna

W/w lokalizacja spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  1. przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych – przestrzenie komunikacyjne wolne od barier, komunikacja pionowa zapewniona poprzez użytkowane wind), Naprzeciwko budynku na ogólnodostępnym parkingu Strefy Parkowania znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – zastosowano rampy podjazdowe, nawierzchnie antypoślizgowe, windy, drzwi automatycznie otwierane. Na każdej kondygnacji znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, punkt informacyjny – portier.
  4. zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – osoba z niepełnosprawnością wraz z psem przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Na mocy tych przepisów osobie z niepełnosprawnością przyznano prawo wstępu wraz z psem przewodnikiem lub asystentem do określonych miejsc.
  5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,


DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA:

  1. możliwość korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami z kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, kontaktu za pośrednictwem e-mail, fax.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres

83-400 Kościerzyna
ul. A.Piechowskiego 36

Telefon

+48 058 686 01 00

Email

cik@szpital-koscierzyna.pl

Skip to content